Hva er et polygent risikoscore?

Hva er et polygent risikoscore?

Den gjennomsnittlige levealderen har steget de siste tiårene, og det har dermed blitt enda viktigere å lære om vår helse og hvordan ta vare på den. Forskere oppdager stadig nye momenter om hvordan genetikken har innflytelse på vår helse på lang sikt. Genetikk, og det den betyr for oss personlig, kan synes komplisert. Men ved å lære om hvordan genetikk kan påvirke vår helse vil vi være i bedre stand til å ta forskjellige valg som kan redusere vår risiko for å utvikle visse sykdommer på lang sikt.

I denne Helse-bloggserien kommer vi til å ta for oss aktuelle temaer rundt DNA-testing og helse. I tillegg kommer vi til å forklare hvordan denne testingen kan bli en del av din generelle helse-planlegging. La oss komme i gang!

Hvordan regner man ut risikoen for komplekse tilstander?

Har du noen gang lurt på om hjertesykdom har genetisk sammenheng? Og hva med sukkersyke av type 2? Brystkreft? Det finnes en ny teknikk som har som mål å kombinere DNA-testing med matematisk utgreiing for å svare på nettopp det spørmålet, på et personlig plan. Teknikken kalles polygent risikoscore (PRS). Men hva er det akkurat?

Pr. definisjon betyr “poly-genic” at det er snakk om “mer enn ett gen”. Og til forskjell fra mange definisjoner innen helse, er denne en svært nøyaktig beskrivelse. Noen helsetilstander er monogene, det vil si at de er forårsaket av en patogen eller sykdomsfremkallende variant i ett enkelt gen. For eksempel er cystisk fibrose en monogen tilstand, som blir forårsaket av en enkel mutasjon i CFTR-genet. Det finnes hundrevis av monogene tilstander, men det totale antall personer som merker virkning av noen av disse er nokså lite. Felles tilstander på den annen side, som fedme og høyt blodtrykk, samt sykdommer som hjertelidelser og sukkersyke, berører et betydelig antall av verdens befolkning. Disposisjonen for disse tilstandene og sykdommene blir kontrollert av en kombinasjon av flere gener. De er altså, i følge definisjonen, polygene. For å kunne tilby en nøyaktig risiko-beregning av disse tilstandene, må vi ta en titt på de individuelle risikoene en person har på mange punkter langs genomet og kombinere disse. Det samlede resultatet av disse kombinerte risikoene kalles et polygent risikoscore.

The differences between polygenic and monogenic conditions

Hvordan beregnes et PRS?

For å beregne polygent risikoscore er det først nødvendig å vurdere din kombinerte risiko langs hundrevis, tusenvis eller t.o.m. millioner av varianter. Hver av disse variantene bidrar typisk sett litt til din generelle risiko for tilstanden. For å bestemme denne generelle risikoen må vi sette opp en modell for hvordan hver av disse variantene har betydning for risikoberegningen.
Den matematiske modellen som brukes for å beregne et PRS, tar høyde for to ting — variantene som finnes i ditt DNA og innflytelsen hver variant har på sannsynligheten for at du kommer til å utvikle sykdommen.

Kunnskapen om hvilke varianter man bør teste har vi fra omfattende gjennomgang av det vi kaller «genome-wide association studies» eller forkortelsen GWAS (uttales “G-wahs”). GWAS-studier inkluderer tusener til millioner av mennesker, oftest fra en bestemt etnisk befolkning, hvorav noen av disse har den aktuelle sykdommen eller det komplekse trekket. Millioner av varianter på tvers av deres genomer blir testet. Resultatet til de som har sykdommen sammenlignes deretter med de som er sykdoms-frie for å se hvordan deres gen-varianter er forskjellige. Dette gir et bilde av varianter som er vanligere for mennesker med sykdommen og forteller oss hvilke varianter vi skal være på utkikk etter i DNA-prøven som leveres fra et Helse-sett.

Hver variant gir et unikt bidrag til den generelle sykdomsrisikoen. Dette kalles “effektstørrelsen.” Den matematiske modellen tar denne effektstørrelsen i betraktning og gir gen-variantene som har større virkning større vekt enn de med mindre påvirkning. Når en prøve leveres testes altså denne for variantene som identifiseres i GWAS-studiene. Resultatene flegges inn i modellen. Modellen regner så ut effekt-størrelsen for hver variant og beregner den samlede risikoen. PRS er summen av dine personlige risiki for hver av disse variantene.

How a polygenic risk score is calculated

Overveielser med PRS

PRS-rapporter er for øyeblikket tilgjengelige kun for personer med europeisk opphav. Dette fordi de aller fleste av GWAS-studiene som har blitt utført har blitt fokusert på personer fra denne etniske bakgrunnen. Siden det kan være forskjeller mellom varianter som forårsaker sykdommer mellom mennesker av forskjellige etniske grupper, er GWAS-undersøkelser nødvendige for hver av større etniske grupper før PRS kan beregnes på pålitelig vis – for mennesker av ikke-Europeisk opphav. Heldigvis blir det gjort forskningsinnsats på stor skala verden over for å takle dette problemet. Etterhvert som denne dataen frigis, vil PRS-rapporter gjøres tilgjengelig også for mennesker av andre etnisiteter.

Nok en ting som bør tas i betraktning i forhold til PRS er at det gir mest utbytte når det sees som en del av et større, mer helhetlig bilde av helsen. Tilstander som hjertesykdom og overvekt er for det meste påvirket av livsstilsfaktorer som du kan kontrollere, som diett, trening og BMI. PRS er en guide som hjelper med å identifisere mennesker som ellers kanskje ikke har vært klare over sin genetiske risiko. Dette gjør dem og deres leger i stand til å være mer aktive i forhold til behandling.

Vår neste blogg-post vil ta for seg hvordan man skal forstå en PRS-rapport, og hvilken rolle den kan ha når det gjelder aktiv planlegging av helsen.

Besøk myheritage.no/health for å lære mer om genetisk testing for helsen!